Αακοινώνεται ότι η εξ αναβολής Α΄ φάση του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού προγραμματίζεται για την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, με την προϋπόθεση να έχουν επαναλειτουργήσει τα Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει:

  • τον 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού θα διεξαχθεί για τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης σε δύο φάσεις:

Α΄ φάση : Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 (10:00-11:30) στα Δημοτικά Σχολεία –που θα δηλώσουν συμμετοχή– σε όλη την χώρα

Β΄ φάση : (μόνο για τους 2 πρώτους μαθητές κάθε τμήματος –μετά την αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους– από κάθε σχολείο) το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 (10:00-11:30) σε εξεταστικά κέντρα μεγάλων πόλεων της χώρας, που θα ανακοινωθούν εγκαίρως από τους διοργανωτές.

Αγαπητοί γονείς Χριστός Ανέστη!

Με την ευκαιρία της έναρξης από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 της τελευταίας περιόδου τουσχολικού έτους 2020-21, η οποία θα διαρκέσει για τους μαθητές μέχρι και τις 25 Ιουνίου2021, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

•Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι μαθητές για να προσέρχονται στο σχολείο θαπρέπει προηγουμένως πρόσφατα να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία self-test για τον κορωνοϊό, το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό, να έχει καταχωρηθεί στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και συγκεκριμένα στην επιλογή Σχολική κάρτα για COVID-19. Η πλατφόρμασας δίνει δυο δυνατότητες: είτε να συμπληρώσετε τη φόρμα ψηφιακά και κατόπιν να τηνεκτυπώσετε, είτε να την εκτυπώσετε κενή και να την συμπληρώσετε χειρόγραφα. Για όσουςαπό εσάς δεν διαθέτετε εκτυπωτή το σχολείο μας θα κάνει αποδεκτή είτε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία ο κηδεμόνας του /της μαθητή/τριας θα δηλώνει ότι το τέκνο τουέχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του self-test και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, είτεχειρόγραφη αντιγραφή της Σχολικής κάρτας για COVID-19 υπογραμμένη από τον κηδεμόνα.

•Το self-test μπορείτε να το προμηθευτείτε δωρεάν από οποιοδήποτε φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του τέκνου σας ή τον προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και ΥγειονομικήςΠερίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)από σήμερα Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και θα πρέπει η διαδικασία του να ολοκληρωθεί είτε αργά το βράδυ της Κυριακής, είτε το πρωί της Δευτέρας πριν τηνέναρξη των μαθημάτων.

•Επισημαίνουμε επίσης ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας θαπρέπει όλοι/ όλες οι μαθητές/ τριες ανεξαιρέτως να έχουν καθημερινά μαζί τους είτε τη Σχολική κάρτα, είτε την Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα τους. Μαθητές χωρίς το απαραίτητο έγγραφο δεν θα γίνονται επ’ ουδενί δεκτοί στο σχολείο.

Αγαπητοί γονείς, παρακαλούμε θερμά να εφαρμόσετε τις προβλεπόμενες από το νόμοδιαδικασίες, ώστε να αποφευχθούν ανώφελες τριβές και εντάσεις και να επιτευχθεί η ομαλή επαναλειτουργία του σχολείου μας για το καλό όλων μας και κυρίως των παιδιών μας.

Η Διευθύντρια του σχολείου

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Oι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.
Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει.
Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016). «Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».

β. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25). 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.). δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας. Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α 142).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας. Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α 142).
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:
Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ»
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ( 15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.
β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00): Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι επτά (7) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και δέκα (10) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

H Γ΄ τάξη να φέρει ΑΔΥΜ έως τέλος Μαρτίου

Tο Δημοτικό Σχολείο Φούρκας-Κασσανδρινού από 17/2-28/2 είναι σε αναστολή λόγω επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων Covid-19.

Τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως και πρωινές ώρες κανονικά.

Κατόπιν νέας απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα σύμφωνα με την οποία «Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία», σας γνωρίζουμε ότι οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ/νσης Π.Ε Χαλκιδικής θα παραμείνουν κλειστές και αύριο Τρίτη, 16/02/2021.

Κλεστό θα είναι το σχολείο μας τη Δευτέρα (μετά από απόφαση του Δήμου Κασσάνρας) λόγω παγετού.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει μέσω τηλεκπαίδευσης!

Ύστερα από επίμονες προσπάθειες της διεύθυνσης του σχολείου για προμήθεια σχολικού εξοπλισμού(παραγγείλαμε 60 καρέκλες και 30 θρανία), σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 το ΚΤΥΠ ενίσχυσε τη σχολική μας μονάδα με 15 θρανία και 30 καρέκλες.

collage photocat ΘΡΑΝΙΑ


Με απόφαση της Κυβέρνησης τα δημοτικα σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους από τη Δευτέρα, λόγω Κορωνοϊού, θα λειτουργήσει η εξ αποστάσεως με δύο αλληλένδετους τρόπους, με την εκπαιδευτική τηλεόραση και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση:

Α. Εκπαιδευτική τηλεόραση

Αμέσως από τη Δευτέρα το πρωί στις 9 π.μ. – πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων – θα αρχίσουν να προβάλλονται από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά μαθήματα για μαθητές Δημοτικού. Ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ που φιλοξενεί εκ νέου την προβολή των εκπαιδευτικών μαθημάτων. Θα ανακοινωθεί αύριο το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών.

Β. Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Από τη Δευτέρα, η Διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα καταρτίσουν πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές.

Η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη

Η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο(20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.),μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ (https://www.sch.gr/services). Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου,να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο:https://register.sch.gr/students/.

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

Κατά την εγγραφή θα ζητηθεί ο Α.Μ.(αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενων ετών.

Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο για να τον πληροφορηθούν.

Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e–mail του και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.

Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεταιμήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.